Ødsted Kirke

Kirken er åben hver dag fra kl. 8-16.

Ødsted Kirke ligger smukt placeret lidt uden for Ødsted. Fra bydammen følger man Vesterbyvej op ad den smukke allé, og snart ser man kirken på en lille bakketop. Herfra er der udsyn til alle sider til marker, skov og by. Det er en smuk og yndet gåtur for borgere i Ødsted at gå "rundt om kirken", for når man kommer forbi kirken, kan man fortsætte ad Mølkærvej og hen forbi parcelhuskvartererne på Kirkestien, Torveparken og Vestparken.

Ødsted Kirke er en hvidkalket middelalderkirke fra omkring år 1200. Kirken er særligt seværdig på grund af den smukke altertavle fra år 1500 med smukt træskærerarbejde af blandt andet Gud Fader, der holder sin korsfæstede søn ud i strakt arm. Derudover er loftet i kirkets skib også et syn værd. Her ses Guds øje midt i loftet. Vi regner med, at det unikke loftsmaleri er fra omkring år 1700.

Rundt om kirken ligger kirkegården på let kuperet terræn. Kirkegården er omgivet af det smukke kirkedige, og her ses det tydeligt, at kirkegården får år tilbage måtte udvides. Siden da har gravstedskulturen ændret sig, og i dag foretrækker mange en urnegrav frem for en kistegrav. Der er derfor god plads på kirkegården, og den er et godt sted gå hen, når man trænger til eftertænksomhed og afkobling.

Ødsted Kirke året rundt

Om Ødsted sogn

"Ødsted" betyder "bostedet ved vadestedet" (1. led: oldda. "øth" = som kan gennemvades. 2. led: olnord. "stadir" = opholdssted, bosted). Navnet hænger sammen med byens placering lige ovenfor Vejle Ådal og det gennem årtusinder mest benyttede vadested over Vejle Å ved det nuværende "Vingsted".

Der har været beboelse omkring Ødsted siden hedensk tid. Det viser sig også i kirkeområdet, hvor der er gjort fund af bålrester og hestetænder fra jernalderen.

Der har først ligget en trækirke, men omkring år 1200 opførtes en kirke af sten bestående af skib og kor. Senere omkring 1600-tallet kom tårn og våbenhus til.

Efter datidens forhold har der været byggeboom på egnen omkring år 1200, hvor mange af de nærtliggende nabokirker også er blevet bygget.

I årene fra 1545 til 1879 var Ødsted sogn annekssogn til Egtved sogn, førend det igen blev et selvstændigt pastorat. I de år var det præsten fra Egtved, der betjente sognet.

I 1765 skete det specielle, at hele Ødsted sogn kom under hammeren og blev solgt ved en auktion i Kolding. Det blev solgt til beboerne i Ødsted. En lidt mærkelig tanke for os i dag. Men det kom til at betyde større selvstændighed for beboerne.

Inde i Ødsted Kirke

Altertavlen

Altertavlen er den mest øjenfaldende genstand i Ødsted Kirke. Den er fra ca. år 1500 og af Ravsted-typen, der stammer fra Lübeck. Altertavlen er lavet i sengotisk stil og har tre fløje. 
I midten af alteret er der tre motiver.

Det midterste af motiverne kaldesNådesstolen, og det forestiller Gud Fader, der sidder på kongetronen og holder sin korsfæstede søn, Jesus Kristus, ud i strakte arme.

Til venstre for Gud Fader står en figur af Jomfru Maria, der bærer sin søn, Jesus.

Til højre for Gud Fader ses en figur af Sankt Nikolaus, der er kirkens skytshelgen. Sankt Nikolaus blev senere kendt som julemanden.

Stjerne i loftet

I korets loft ses en stjerne. Den er malet med en tredimensionel effekt. Læner man hovedet tilbage og koncentrer sig, løfter stjernen sig op i himlen.

Stjernen kender vi fra fortællingen om de tre vise mænd fra Østen i Matthæusevangeliet kapitel 2 vers 1-12. De ser stjernen og ved det er et tegn på, at der er født en konge. Kongen viser sig ikke at være født i paladset, men i en stald blandt dyr og hyrder. Grundtvig skriver i salmen "Dejlig er den Himmelblå", at hvert enkelt menneske har en ledestjerne, der fører os til Kristus.

Guds øje

Guds øje er malet i skibets loft. Maleriet er fra ca. 1780 og har været gemt og glemt under et lag maling gennem mange år. Men i 1980'erne dukkede øjet op igen under en restaurering. Her ser man en flot tredimensionel effekt, når man betragter det koncentreret.

Billedet af Guds øje kan for mange være forbundet med en følelse af at være overvåget, men meningen med øjet er at vise den kærlige Guds milde ansigt i form af et anerkendende blik. Og så viser øjet, at intet kan skille os fra Guds kærlighed. Der findes intet sted, end ikke i dødsriget, hvor Gud ikke formår at finde os og frelse os.

Krucifikset

Krucifikset over korbuen er formentlig det ældste træskærerarbejde i Ødsted Kirke, og er et såkaldt lægmandskrucifiks.

Krucifikset er dateret til at være fra omkring år 1250.

Krucifikset fremstiller den lidende Kristus. I de 500 år, der gik forud for reformationen, altså fra ca. 1000-1500, var der en tendens til at Kristus blev fremstillet i en mere og mere lidende form. Danske krucifikser fra omkring år 1000 fremstiller ofte Kristus som en konge, en sejrrig korsfæstet, men i løbet af den sene middelalder, kommer der altså mere fokus på Kristi lidelser.

Døbefonten

Døbefonten er bægerformet. Den stammer fra middelalderen og er udført i granit.

Form og materialevalg leder tankerne hen på en klippe, og ud af den klippe vælder en kilde frem med det livgivende og læskende vand - dåbens vand.

Prædikestolen

Prædikestolen er i renæssancestil og fra ca. år 1620.

Lydhimlen over prædikestolen

Lydhimlen over prædikestolen er ligeledes i renæssancestil og fra ca. år 1620. Midt i lydhimlen er udskåret en blomst.

Orglet

Orglet har ti stemmer og er bygget af Bruno Christensen i 1997-98.

Det er et forholdsvist stort orgel for en mindre landsbykirke, og det har da også en meget smuk lyd. Kirkerummet i Ødsted Kirke indbyder i det hele taget til smukke og intime koncerter. Akustikken er fremragende, og orglet er en lille perle blandt orgler

Våbenhuset

Våbenhuset er bygget til på et senere tidspunkt, nok omkring år 1500. I perioden 1931 til 1966 blev våbenhuset brugt som ligkapel, idet man i 1931 murede døren mellem våbenhuset og kirken til og i stedet lavede en bred døråbning i tårnet mod vest og brugte den som indgang.

Nu bruges våbenhusets indgang igen efter sin hensigt, nemlig som indgang!

Flot granittympanon

Et flot granittympanon med søjler og et relief i toppen pryder indgangen fra våbenhuset til kirkens skib. Motivet for relieffet er ikke helt klart. Men én teori går på, at motivet forestiller kirkens skytshelgen, Skt. Nicolaus, siddende i midten og med en pige på hver side, der rækker hver en guldklump frem mod ham, som tak fordi han i sin gavmildhed i nattens mulm og mørke listede guldklumperne over borgmuren til deres hjem og derved forhindrede deres forgældede far i at sælge dem som glædespiger.

Tårnet

Tårnet er bygget til i den senere middelalder. Det er opført i munkesten.

To præstetavler

To præstetavler pryder tårnrummet. Indtil sommeren 2002 var al teksten samlet på én tavle. Men på grund af pladsmangel på tavlen, blev det besluttet at lave en separat tavle med præsterne fra perioden, hvor Ødsted var annekssogn til Egtved. Derefter blev tilføjet en tom sort plade på den gamle tavle, som nu har plads til mange kommende generationer af præster i Ødsted. Den gamle tavle indeholder nu kun navnene på præster i Ødsted fra 1879 og frem.

Klokken

Klokken har sin plads øverst i tårnet og er omstøbt i 1912.

Teksten over indgangsdøren

Teksten over indgangsdøren til skibet fra tårnrummet var oprindeligt skrevet i 1779 ved siden af den gamle dør i våbenhuset. Men i 1931 blev teksten snittet i træ af en tømrermester fra Ødsted og sat op over døren i tårnrummet. Der står:

Fred og Naade give Gud / Enhver som her gaar ind og ud. / Dennem intet ondt skal ske / Naaer de Fred ? som sig betté. / Gaa ind i Jesu Navn / dig intet ondt skal røre / alt til dit eget Gavn / Du her Guds Ord skal høre / Du efter Christi Ord skal helse fredelig / Da Guds Fred og Naaden skal ønskes over dig. //